Hài Tết đây! – Xuân Hinh đây! Xuân Hinh đây!

Hài của chú Hinh hơi tục…nhưng thế mới gần gũi với khán giả Chú Xuân Hinh vua hài đất Việt luôn!
Đánh giá

Xem thêm các chia sẻ khác: