Đọc bài viết Tranh chấp Otofun giữa quản trị diễn đàn và OTV Media: Họ từng là đồng đội.. của tác giả Thành Nguyễn trên báo Tiêu Dùng, mình có cảm giác như sự tranh chấp group Otofun Facebook giữa người quản trị nhóm và công ty chủ quản diễn đàn Ototun trên nền tảng webiste là điều đã được báo ...