Điều đó ai có ngờ..

Điều đó ai có ngờ.. Các Men quay về hỏi lại gấu đi nha. Coi chừng ngày xưa “lọt tròng” mà không biết đó à! 😀

cười, cua gái, hài hước, củ lang 8