Xem

Tổ nghề

Tổ nghiệp…

Lại nói. Không nên phỉ báng tâm linh. Nhưng một nghệ thuật được xây dựng trên thế lực hư vô và ban…